Sắp xếp dữ liệu

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Trong dạy học Toán cần có quan điểm "Tư duy quan trọng hơn kiến thức,nắm vững phương pháp quan trọng hơn học thuộc lí thuyết"
Tán thành
Không tán thành
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Minh Trí)

  Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Culong.jpg HAPPY_4.swf Happy_new_year.swf Bannertet2013.swf Tac_dung_cua_tu_truong_len_dong_dien.jpg Tan_co_loi_thu_xua.swf Dong_ho_Mua_thu.swf Tuong_tac_giua_dong_dien_va_nam_cham.swf Vong_tuan_hoan_cua_nuoc_tran_kim_Thuy1.swf TINH_YEU_NGOT_NGAOXONG.swf MUOI_NGON_TAY_TINH_YEUXONG.swf EMBEQUEXONG11.swf NUA_VANG_TRANGXONG1.swf Flash_thiep_2736.swf Thu_gian_cuoi_tuan.swf QTACTT.swf ChucTet_NhamThin6.swf Tinh_ca_mua_xuan6.swf

  Truyện cười

  Báo

  Chào mừng quý vị đến với Nguyễn Minh Trí (THCS Tân Lộc Bắc - Thới Bình - Cà Mau).

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TỰ CHỌN TOÁN 9-ĐỦ CẢ NĂM-HAY (SƯU TẦM)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:46' 25-01-2010
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 718
  Số lượt thích: 0 người

  Ngaøy soaïn : … / … / 2009 Tuaàn 1
  Ngaøy daïy : … / … / 2009 Tieát 1
  OÂN TAÄP VEÀ BAÁT PHÖÔNG TRÌNH BAÄC NHAÁT MOÄT AÅN
  VAØ BAØI TAÄP AÙP DUÏNG
  I. MUÏC TIEÂU :
  Kieán thöùc : Cuûng coá ñònh nghóa, tính chaát veà baát phöông trình baäc nhaát vaø caùch giaûi.
  Kyõ naêng : HS coù kyõ naêng vaän duïng hai qui taéc bieán ñoåi baát phöông trình baäc nhaát ñeå giaûi moät soá baøi taäp .
  Thaùi ñoä : - Caån thaän, chính xaùc, tö duy loâ gíc.
  II. CHUAÅN BÒ :
  - GV: Moät soá baøi taäp veà baát phöông trình baäc nhaát moät aån.
  - HS: Oân taäp ñònh nghóa, tính chaát veà baát phöông trình baäc nhaát
  III. PHÖÔNG PHAÙP : - Ñaøm thoaïi – Vaán ñaùp, luyeän taäp
  IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :
  Hoaït ñoäng cuûa thaày
  Hoaït ñoäng cuûa troø
  Ghi baûng
  
  HÑ 1: Kieåm tra.
  + Neâu ñònh nghóa veà baát phöông trình baäc nhaát moät aån ? Cho ví duï ? + Neâu caùc qui taéc bieán ñoåi baát phöông trình baäc nhaát moät aån ?

  + Neâu nhaän xeùt.
  
  + Traû lôøi mieäng.


  + Caû lôùp chuù yù theo doõi sau ñoù nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
  * Ñaùp aùn :
  + Baát phöông trình baäc nhaát moät aån coù daïng ax + b < 0 ( hoaëc ax + b > 0, ax + b 0, ax + b 0 )
  VD: 2x + 5 > 0, 3x + 7 < 0 ,
  6x + 1 0 , ….
  a/ Quy taéc chuyeån veá.
  b/ Quy taéc nhaân vôùi moät soá khaùc 0.
  
  HÑ 2 : Luyeän taäp
  Baøi 1 : Aùp duïng quy taéc chuyeån veá giaûi caùc baát phöông trình sau : a/ 3x < 2x + 5
  b/ 2x + 1 < x +4
  c/ -2x > -3x + 3
  d/ -4x – 2 > -5x + 6
  Baøi 2 : Aùp duïng quy taéc nhaân giaûi caùc baát phöông trình sau :
  a/ > 3 , b/ < - 2
  c/  6
  + Nhaän xeùt.
  Baøi 3 : Giaûi caùc bpt sau vaø bieåu dieãn taäp nghieäm cuûa chuùng treân truïc soá :
  a/ 2x – 4 < 0
  b/ -3x + 12 > 0

  Baøi 4 : Giaûi caùc bpt sau
  a/ 
  b/ 
  c/ ( x – 1)2 < x(x + 3)
  d/ 2x + 3 6 – ( 3 – 4x)  Baøi 5 : Hai quy taéc bieán ñoåi töông ñöông cuûa bpt cuõng gioáng nhö hai quy taéc bieán ñoåi töông ñöông cuûa pt. Ñieàu ñoù coù ñuùng khoâng ? Taïi sao ?
  

  + Caû lôùp cuøng laøm ít phuùt.
  + Ñaïi dieän lôùp leân trình baøy lôøi giaûi.

  + Döôùi lôùp nhaän xeùt

  + Caû lôùp cuøng laøm ít phuùt.
  + Ñaïi dieän lôùp leân trình baøy lôøi giaûi.


  + Döôùi lôùp nhaän xeùt

  + Laøm töông töï baøi 1  + Thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV.

  + Traû lôøi mieäng .
  * Luyeän taäp :
  + Lôøi giaûi baøi 1 : a/ 3x < 2x + 5
  3x – 2x < 5 x < 5
  Vaäy taäp nghieäm :S = 
  b/ c/ 
  d/ 
  + Lôøi giaûi baøi 2 :
  a/ > 3 > 3. 2
   x > 6
  Vaäy taäp nghieäm :S =
  b/ c/ 
  + Lôøi giaûi baøi 3 :
  a/ 2x – 4 < 0
  2x < 4
   x < 2 2
  Vaäy taäp nghieäm :S = , ta bieåu dieãn ñöôïc taäp nghieäm nhö ( H.1)
  b/ ,ta bieåu dieãn ñöôïc taäp nghieäm nhö ( H.2)

  4
  + Lôøi giaûi baøi 4 :
  a/ b/ 
  3x – 1 > 8 6 -4x < 5 3x > 8 + 1 - 4x < 5 - 6
  3x > 9 - 4 x < - 1
   x > 3 x > 
  S = S = 
  c/ x > 0,2 d/ x 
  + Lôøi giaûi baøi 5 : Coù theå noùi quy taéc chuyeån veá cuûa pt ñöôïc chuyeån töông töï quy taéc chuyeån veá cuûa bpt, nhöng quy taéc nhaân hai veá cuûa pt vaø bpt thì khoâng gioáng nhau. Vì vôùi bpt, khi nhaân hai veá ta phaûi phaân bieät soá aâm vaø soá döông.
  
  HÑ3 : Höôùng daãn hoïc ôû nhaø
  - Oân taäp ñònh lí Pi ta go
  vaø caùc baøi taäp aùp duïng

  Ngaøy soaïn : … / … / 2009 Tuaàn 2
  Ngaøy daïy : … / … / 2009 Tieát 2

  OÂN TAÄP VEÀ ÑÒNH LÍ PI TA GO VAØ BAØI TAÄP AÙP DUÏNG
  I. MUÏC TIEÂU :
  Kieán thöùc : -Cuûng coá vaø khaéc saâu ñònh lí Pi Ta Go.
  Kyõ naêng : - HS coù kyõ naêng vaän duïng ñònh lí Pi Ta Go ñeå giaûi moät soá baøi taäp .
  Thaùi ñoä : - Caån thaän, chính xaùc, tö duy loâ gíc.
  II. CHUAÅN BÒ :
  - GV: Moät soá baøi taäp veà ñònh lí Pi Ta Go
  - HS: oân taäp veà ñònh lí Pi Ta Go.
  III. PHÖÔNG PHAÙP :
  - Ñaøm thoaïi – Vaán ñaùp, tröïc quan, chia nhoùm nhoû .
  IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :
  Hoaït ñoäng cuûa thaày
  Hoaït ñoäng cuûa troø
  Ghi baûng
  
  HÑ 1: Kieåm tra.
  + Haõy phaùt bieåu noäi dung ñònh lí Pi Ta Go ? Veõ hình minh hoaï ? Vieát heä thöùc töông öùng ?


  + Neâu nhaän xeùt.
  
  + Leân baûng traû lôøi.
  + Caû lôùp chuù yù theo doõi,sau ñoù nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
  + Ñaùp aùn :
  Heä thöùc :
  BC2 = AB2 + AC2
  Hay : a2 = b2 + c2
  
  HÑ 2 : Luyeän taäp
  Baøi 1 : Cho tam giaùc nhoïn ABC, ñöôøng cao AH vuoâng goùc vôùi BC. Tính chu vi tam giaùc ABC, bieát AC= 20cm, AH = 12cm, BH = 5cm
  + Yeâu caàu HS ñoïc, leân baûng veõ hình.
  + Gôïi yù, höôùng daãn HS.


  Baøi 2 : Cho hình veõ .Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng AB,BC,CD, DA?
  + Gôïi yù, höôùng daãn HS.
  Baøi 3 : Baïn Lan ñi töø nhaø mình (A) qua nhaø baïn Ngoïc (B) roài ñeán nhaø baïn Tuøng (C). Luùc veà Lan qua nhaø baïn Haûi (D) roài chôû veà nhaø mình.(Hình veõ). Haõy so saùnh quaõng ñöôøng luùc ñi vaø quaõng ñöôøng luùc veà cuûa baïn Lan quaõng ñöôøng naøo daøi hôn ?


  + Nhaän xeùt, söûa chöõa ñuùng sai
  

  + Caû lôùp veõ hình – neâu höôùng giaûi.
  + Hoaït ñoäng theo nhoùm
  + Vaän duïng ñònh lí Pitago tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng AB, BC, CD, DA?


  + Vaän duïng ñònh lí Pitago tính ñoä daøi caùc ñoaïn ABC, CDA .
  + Ghi vôû.
  * Luyeän taäp :
  + Lôøi giaûi baøi 1 :
  
  Vì AHB vuoâng taïi H, Theo ñ/lí Pitago, ta coù :
  AB2 = AH2 + HB2
  = 122 + 52 = 132
   AB = 13 cm
   AHC vuoâng taïi H, Theo ñ/lí Pitago, ta coù :
  HC2 = AC2 - AH2
  = 202 -122 = 162
   HC = 16 cm
  Do ñoù :BC = BH + HC = 21cm
  Chu vi tam giaùc ABC laø :
  AB + BC + CA = 54 cm
  + Lôøi giaûi baøi 2 :
  Ta coù : ABM vuoâng taïi M Theo ñ/lí Pitago :
  AB = 
  BC = 1
  CD = 
  ( DHC vuoâng taïi H )
  DA = 
  ( ADI vuoâng taïi I )
  + Lôøi giaûi baøi 3 :
  Ta coù : ABC vuoâng taïi B Theo ñ/lí Pitago :
  AC2 = AB2 + BC2 = 720.000
   ACD vuoâng taïi C. Theo ñ/lí Pitago :
  AD2 = AC2 + CD2
  = 720.000 90.000
  = 810.000 = 9002
  AD = 900 (m)
  Quaõng ñöôøng ABC daøi laø :
  600 + 600 = 1200 (m)
  Quaõng ñöôøng CDA daøi laø :
  300 + 900 = 1200 (m)
  Vaäy quaõng ñöôøng luùc ñi baèng quaõng ñöôøng luùc veà.
  
  
  HÑ3 : Höôùng daãn hoïc ôû nhaø
  Oân taäp veà caùc haèng ñaúng thöùc
  vaø caùc baøi taäp aùp duïng.

  Ngaøy soaïn : … / … / 2009 Tuaàn 3
  Ngaøy daïy : … / … / 2009 Tieát 3

  OÂN TAÄP VEÀ CAÙC HAÈNG ÑAÚNG THÖÙC VAØ BAØI TAÄP AÙP DUÏNG.
  I. MUÏC TIEÂU :
  Kieán thöùc : -Cuûng coá vaø khaéc saâu veà caùc haèng ñaúng thöùc.
  Kyõ naêng : - HS coù kyõ naêng vaän duïng caùc haèng ñaúng thöùc ñeå giaûi moät soá baøi taäp .
  Thaùi ñoä : - Caån thaän, chính xaùc, tö duy loâ gíc.
  II. CHUAÅN BÒ :
  - GV: Moät soá baøi taäp veà caùc haèng ñaúng thöùc.
  - HS: oân taäp veà caùc haèng ñaúng thöùc. ( Toaùn 8 taäp 1)
  III. PHÖÔNG PHAÙP :
  - Ñaøm thoaïi – Vaán ñaùp, chia nhoùm nhoû .
  IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :
  Hoaït ñoäng cuûa thaày
  Hoaït ñoäng cuûa troø
  Ghi baûng
  
  HÑ 1: Kieåm tra.
  + Theá naøo laø bình phöông cuûa 1toång,1hieäu ? Vieát heä thöùc töông öùng ?
  + Theá naøo laø laäp phöông cuûa 1toång,1hieäu ? Vieát heä thöùc töông öùng ?
  + Theá naøo laø hieäu hai bình phöông ? Vieát heä thöùc töông öùng ?
  + Theá naøo laø toång hai laäp phöông ,hieäu hai laäp phöông ? Vieát heä thöùc töông öùng ?
  * Môû roäng :
  Am – Bm = ( A – B)(Am -1 + Am -2B + Am -3B+………+ ABm -2 + Bm -1
  (A + B C)2 = A2 + B2 + C2 +2AB 2AC 2BC.
  + Neâu nhaän xeùt.
  
  + Ba em leân baûng ñoàng thôøi vieát caùc haèng ñaúng thöùc, sau ñoù phaùt bieåu thaønh lôøi.

  + Ghi nhôù.
  + Döôùi lôùp neâu nhaän xeùt.
  + Ñaùp aùn :
  Caùc haèng ñaúng thöùc :
  1/
  2/
  3/4/
  5/
  6/
  * Môû roäng :
  Am – Bm = ( A – B)(Am -1 + Am -2B + Am -3B+………+ ABm -2 + Bm -1
  (A + B C)2 = A2 + B2 + C2 +2AB 2AC 2BC.

  
  HÑ 2 : Luyeän taäp
  Baøi 1 : Vieát caùc bieåu thöùc sau döôùi daïng caùc haèng ñaúng thöùc .
  a/ (9x2 +12x + 4) + 6(3x + 2) +9
  b/ (x2 – 2x +1) – 2( x – 1)( 2y -1) + ( 4y2 – 4y +1)
  c/ (x2 + 3)(x2 – 3)
  d/x3 +3x2y + 6x2+ 2y3
  e/ 3x3 – 18x2 + 12x - 8
  Baøi 2: Tính nhanh vaø tính nhaåm.
  a/ 1012
  b/992
  c/1632 – 163.126 + 632
  d/ 29.31
  e/ 93

  Baøi 3 : Haõy khoâi phuïc laïi caùc haèng ñaúng thöùc sau .
  a/ 9x2 +………+y2 = ( ….+ …..)2
  b/2x2 - …… +y2 = ( … - …)2
  Baøi 4 : Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc sau .
  Q = ( x3 + 6x2 + 12x + 8) +3( x2 + 4x + 4)y+3( x +2)y2 + y3
  Vôùi x + y = 8
  Baøi 5 : Chöùng minh raèng
  ( a+b)(a2 –ab +b2)+(a-b) (a2 +ab +b2) = 2a3
  + Gôïi yù, höôùng daãn HS
  

  + Vaän duïng caùc haèng ñaúng thöùc ñöa veà daïng toång quaùt.
  + Ñaïi dieän moät soá HS leân baûng trình baøy. + Döôùi lôùp nhaän xeùt
  + Vaän duïng tính chaát haèng ñaúng thöùc tính nhaåm vaø tính nhanh


  + Ñieàn vaøo choã coøn khuyeát ñeå ñöôïc haèng ñaúng thöùc.  + Ñaïi dieän HS leân baûng trình baøy.

  + Vaän duïng haèng ñaúng thöùc toång hai laäp phöông vaø hieäu hai laäp phöông, bieán ñoåi
  VT = VP.
  + Döôùi lôùp nhaän xeùt
  * Luyeän taäp :
  + Lôøi giaûi baøi 1 :
  a/ = ( 3x + 2)2 +2( 3x+2)3 + 32
  = ( 3x+2+3)2 =( 3x+5)2
  b/ = (x-1)2 -2(x-1)(2y-1)+(2y-1)2
  = =
  c/ = x2 – 9
  d/ = 
  e/ = 
  + Lôøi giaûi baøi 2 :
  a/ = ( 100 + 1 )2 = 1002 + 2.100.1 + 12 = 10000 + 200 + 1 = 10201
  b/ = ( 100 - 1 )2 = 1002 - 2.100.1 + 12 = 10000 - 200 + 1 = 9801
  c/ = ( 163 – 63)2  = 1002 = 10000
  d/ = ( 30 + 1 )( 30 – 1) =302 -12
  = 900 – 1 = 899
  e/= ( 100 – 1)3 = 970299
  + Lôøi giaûi baøi 3 :
  a/ 9x2 +3xy+y2 = ( 3x+ y)2
  b/2x2 -xy +y2 = (x -y)2
  + Lôøi giaûi baøi 4:
  Q =(x+2)3+3(x+2)2y+3(x+2)y2+y3
  = 
  Thay x + y = 8, ta ñöôïc :
  Q = ( 8+2)3 = 103 = 1000
  + Lôøi giaûi baøi 5 :
  Ta coù :
  VT = ( a3+b3)+ ( a3-b3)
  = 2a3 = VP ( ñpcm)

  
  HÑ3 : Höôùng daãn hoïc ôû nhaø
  - Xem laïi lí thuyeát baøi heä thö
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓